Preskočiť na obsah

Cirkev

História kostola

Kostol svätého ImrichaPrvé zmienky o kostole v Benkovciach pochádzajú z 16 storočia. V roku 1599 a neskôr v ňom pôsobil evanjelický kazateľ z farského kostola v Žalobíne. Takže Benkovce boli fíliou ev. kostola Žalobín. V roku 1619 v ňom pôsobil evanjelický kazateľ Štefan z Trenčína. Kostol bol drevený, čo dosvedčujú doklady z roku 1635 a 1666, kedy boli Benkovce fíliou evanjelickej farnosti Vranov. V období rekatolizácie, krátko po roku 1670 evanjelikom tamojší kostol odobrali a poskytli rímskokatolíckej cirkvi.

Súčasný kostol dal postaviť gróf Barkóczy na základe donácie v roku 1783 v barokovo-klasicistickom štýle. Je zasvätený svätému Imrichovi, ktorý bol uhorským kráľovičom (http://www.zivotopisysvatych.sk/imrich) a synom uhorského kráľa Štefana. Kostol bol v roku 1890 upravený na neogotický prefasádovaný. Jednoloďový priestor s rovným zakončením presbytéria. Loď krytá korýtkovou klenbou. Na západnom priečelí predstavená veža so vstupnou predsieňou, zaklenutou segmentovou klenbou. Hlavná fasáda členená pseudogot. oknami, veža krytá vysokou ihlancovou prilbou. Hlavný oltár pseudorokok., s použitím pôvodnej rokajovej ornamentiky s reliéfom sv. Imricha z 20. rokov 20. storočia. Voľný obraz svätého Imricha (na organovej empore) od R.Schollera z roku 1924. Božie muky s plastikou Piety. Kostolné zvony vyrobil zvonársky majster Ján Lecherer a pochádzajú z roku 1780 s rytým dekórom a nápisom. Orgán pochádza z dielne n.p. Organa Kutná Hora.

Novodobé dejiny našej filiálky v Benkovciach sa začínajú písať od roku 1965, a súvisia s výstavbou vodného diela Domaša, kedy došlo k zatopeniu obce Dobrá. V dôsledku toho došlo k zániku farnosti Dobrá a vzniku novej farnosti v Slovenskej Kajni s filiálkami Benkovce a Kvakovce. Prvým farárom v novej farnosti sa stal vdp. Juraj Šafčák z Veľkých Kapušian. V tomto období bol kostol sv.Imricha v Benkovciach zapísaný do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, na základe rozhodnutia o zápise zo dňa 16.marca 1967 pod spisom 17/1967. Prvým kňazom z Benkoviec je Dušan Škurla, ktorý v roku 2002 odslúžil slávnostnú primičnú svätú omšu v školskom areáli, na ktorej sa zúčastnila celá náboženská obec.

Virtuálna prehliadka kostola sv. Imricha

Rekonštrukcia kostola

Celkový technický stav Rímskokatolíckeho kostola Svätého Imricha si nevyhnutne vyžaduje komplexnú a koncepčnú rekonštrukciu. Stavebno-technický stav kostola je poznačený havarijným stavom strechy, veže, ktorá si vyžaduje komplexnú výmenu krytiny, výmenu poškodeného krovu a celkovo nevyhovujúcim stavom fasád, ktoré trpia najmä navĺhaním muriva, mechanickými ale aj poveternostnými poškodeniami. Postupne dochádza k zväčšovaniu sa trhlín nad klenbami a strope spôsobené nadmernou premávkou nákladných áut v blízkosti kostola. Kostol si vyžaduje rekonštrukciu vnútorných omietok a malieb, ale taktiež vnútorného technického vybavenia.

Cieľom projektu je rekonštrukcia, obnova kostola a tým aj zvýšenie spoločenskej hodnoty tejto kultúrnej pamiatky. Zámerom obnovy kostola je jeho celkové ozdravenie (odstránenie postupujúcej degradácie muriva od zemnej vlhkosti, sanácia omietok výmena poškodenej strechy a krovu, spevnenie hornej väzby pred zväčšujúcimi sa trhlinami nad klenbami) a prispôsobenie jeho úžitkových vlastností dobe (podlahové vykurovanie, nová sakristia, priestor pre mamičky s deťmi v súčasnej sakristii, výmena okien, vnútorné technické vybavenie, elektroinštalácia úprava chóru, údržba orgánu a oltára). Je to neľahká úloha, ale zároveň aj morálna povinnosť zachrániť túto kultúrnu pamiatku viery našich predkov pre budúce generácie. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Práve kostol je miesto, kde sa každý uplatni a má prísť slobodne, kde sme všetci bratmi a sestrami. Pretože zvlášť tu nám Boh prejavuje svoju lásku. Milovať kostol, cítiť s farnosťou, byť si vedomý, že som kresťan – katolík je správny a zodpovedný postoj. Je zodpovednosťou kresťana starať sa o kostol aj po materiálnej stránke. A práve teraz môžeme ukázať, že nám naozaj záleží na mieste, kde nachádzame a prežívame Božiu prítomnosť, kde počúvame Božie slovo a v Eucharistii prijímame telo Pána Ježiša.

Úspešnosť projektu bude teda závislá od pomoci a zapojenia sa všetkých veriacich, či už finančne, tak aj odborne, poradensky, vo forme prác, ale aj duchovne cez modlitby. Splnením cieľa a spokojnosť všetkých návštevníkov tejto sakrálnej kultúrnej pamiatky dosiahneme, keď budeme môcť v obnovenom chráme citovať zo svätého písma “Pane, milujem krásu Tvojho domu”.Celková rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Imricha v Benkovciach, pozostáva z nasledujúcich etáp, pričom na prvej etape sa intenzívne pracuje a predpokladaný koniec prvej etapy je začiatkom roku 2013.

1. etapa – riešenie projektovej dokumentácie objektu, schválenie rekonštrukcie liturgickou komisiou a pamiatkovým úradom,
2. etapa – archeologický prieskum, prístavba sakristie, výmena okien, rekonštrukcia a oprava strechy,
3. etapa – rekonštrukcia interiéru a ďalšie rekonštrukčné práce.Financovanie rekonštrukcie kostolov bolo od nepamäti možné vďaka donorom, ktorí sa rozhodli prispieť na rekonštrukciu väčším či menším darom, alebo podieľať sa vlastnou prácou.Ak máte záujem aj vy zapojiť sa do rekonštrukcie kostola svätého Imricha v Benkovciach, môžete tak spraviť nasledovnými spôsobmi:

· Individuálnym príspevkom na číslo účtu verejnej zbierky : 90585144/6500
· Kostolná zbierka každú tretiu nedeľu v mesiaci
· Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, odborným poradenstvom alebo duchovnou podporou

Za vašu podporu vopred ďakujeme.

Kontakt

!!!POZOR ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA!!!Farský úrad:

Mobil: 0908 459 388

Facebook: https://www.facebook.com/RimskokatolickaFarnostSlovenskaKajna/?fref=ts

Posviacka kostola sv. Imricha

Dňa 26.08.2016 sa konala v našej obci posviacka kostola sv. Imricha. Slávnostnú sv. omšu celebroval arcibiskup J.E. Mons. Bernard Bober.

O tejto krásnej slávnosti sa ďalej dočítate po kliknutí na tento odkaz: http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2016-40-posviacka-kostola-v-benkovciach/